Armaturne mreže

Armaturne mreže, izrađene od orebrenih, hladnovučenih čeličnih šipki B500A, nominalnog prečnika u rasponu od 4 mm do 10 mm, koje su mašinski zavarene pod pravim uglom, metodom elektrootpornog zavarivanja. Armaturne mreže se rade u skladu sa zahtevima Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (Sl. glasnik RS, br. 35/2015 i 44/2016) i standarda SRPS EN 10080:2008.

Armaturne mreže se koriste za armiranje betonskih konstrukcija.

Standardne gabaritne dimenzije armaturnih mreža su dužina L = 6000 mm i širina B = 2150 mm. Armaturne mreže drugih dimenzija rade se isključivo po zahtevu kupca. U zavisnosti od kombinacije uzdužnih i poprečnih žica prečnika od 4 mm do 10 mm i njihovog međusobnog rastojanja od 50 mm do 250 mm (uzdužni korak min 100), armaturne mreže se proizvode u sledećim osnovnim tipovima:
  1. Obostrano nosive , Q – mreže (Prilog 1), kod kojih su žice ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice
  2. Uzdužno nosive, R – mreže (Prilog 2), gde su žice ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica, (a<t)Geometrijske karakteristike armaturnih mreža date su na sledećoj slici.
  tabela1
Orebrenu čeličnu žicu karakterišu dimenzije, broj i konfiguracija rebara. Orebrena čelična žica ima tri reda poprečnih rebara koji su ravnomerno raspoređeni po obodu. Vrednosti visine rebara, njihova međusobna udaljenost , nagib u odnosu na uzdužnu osu i suma razmaka su date u Tabeli 1, a prikazani su na slici 2.  

tabela1

Armaturne mreže se izrađuju od hladno vučene orebrene žice tehničke klase B500A, sledećih mehaničkih karakteristika:

– Konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2 = 500 N/mm2
– Odnos zatezne čvrstoće i konvencionalnog napona tečenja, Rm/Rp0,2:
– min 1,05, za prečnike žice 8 mm i veće i
– min 1,02, za prečnike žice manje od 8 mm.
– Ukupno izduženje pri najvećoj sili Agt:
– min 2,5 %, za prečnike žice 8 mm i veće i
– min 1 %, za prečnike žice manje od 8 mm.

Sila smicanja zavarenih spojeva u zavarenoj mreži:

Fs >0,25 × Re × An

gde je Re propisani karakteristični napon tečenja, a An je nazivna poprečna površina deblje žice na spoju u zavarenoj mreži .

Zavarivost se utvrđuje dvema karakteristikama: 1) ugljeničnim ekvivalentom; 2) ograničenjem sadržaja određenih elemenata. Najveće vrednosti pojedinih elemenata koji ulaze u hemijski sastav čelika za armiranje betona i ugljenični ekvivalent ne smeju preći vrednosti date u Tabeli 2., a u skladu sa standardom SRPS EN 10080, tačka 7.1.2. Tabela 2. Hemijski sastav (% mase)

tabela1

Vrednost ugljeničnog ekvivalenta Ceq izračunava se prema formuli: Ceq= C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 gde je sadržaj hemijskih elemenata izražen u % mase.
OBOSTRANO NOSIVE ARMATURNE MREŽE – TIPA Q
UZDUŽNO NOSIVE ARMATURNE MREŽE – TIPA R