Politika Kvaliteta


ALSIKO DOO ima za cilj da bude među vodećim proizvođačima kvalitetnih čeličnih armatura.

Ovom Politikom zaposleni u ALSIKO DOO se obavezuju da će uspostaviti, održavati i neprekidno poboljšavati svoj sistem menadžmenta kvaliteta saglasno zahtvima SRPS ISO 9001:2015.

Ovu nameru ostvarićemo:

postizanjem visokog zadovoljstva korisnika – kvalitetom isporučenih proizvoda, poštovanjem ugovorenih rokova isporuke i našim poslovnim odnosom – što mora biti stalna briga svih zaposlenih.
postizanjem visokog zadovoljstva isporučilaca uspostavljanjem i negovanjem partnerskih odnosa sa njima , a izgradnja međusobnog poverenja biće garancija kvaliteta isporučenih proizvoda.
postizanjem visokog zadovoljstva vlasnika – uz organizovanje racionalne proizvodnje koja će obezbediti razvoj organizacije.
postizanjem visokog zadovoljstva zaposlenih – kroz neprekidno usavršavanje kadrova na svim nivoima i podsticanjem razvoja i sposobnosti svakog zaposlenog i njegove motivacije da doprinese uspehu organizacije. Njihovo zdravlje i bezbednost na radu je prva briga poslodavca.
zadovoljenjem interesa društva – poštovanjem propisa, zakona i zahteva lokalne vlasti i društva.
brigom za očuvanje životne sredine.


Od kvalitetnih sirovina do još boljih gotovih proizvoda