Rešetkasti nosači - Binor

Rešetkasti nosači, izrađeni od uzdužnih orebrenih hladnovučenih čeličnih šipki B500A, nominalnog prečnika 6mm i 7 mm, koje su međusobno spojene dijagonalnim glatkim hladnovučenim čeličnim šipkama B500A nominalnog prečnika 4,2 mm. Rešetkasti nosači se rade u skladu sa zahtevima Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (Sl. glasnik RS, br. 35/2015 i 44/2016) i standarda SRPS EN 10080:2008.


Rešetkasti nosači se koriste za međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji.

Standardne dimenzije rešetkastih nosača su prikazane u Tabeli 1. Prema zahtevu kupca, odstupanja su moguća u visini H (do 300 mm) i dužini rešetkastog nosača L (manje od 12000 mm).

Tabela 1. Standardne dimenzije rešetkastih nosačaGeometrijske karakteristike rešetkastih nosača date su na sledećoj slici.Slika 1. Geometrijske karakteristike rešetkastih nosača
Dozvoljena odstupanja za rešetkaste nosače su:


Orebrenu čeličnu žicu karakterišu dimenzije, broj i konfiguracija rebara. Orebrena čelična žica ima tri reda poprečnih rebara koji su ravnomerno raspoređeni po obodu. Vrednosti visine rebara, njihova međusobna udaljenost , nagib u odnosu na uzdužnu osu i suma razmaka su date u Tabeli 1, a prikazani su na slici 2. Slika 2 Konfiguracija rebraTabela 1. Granice za parametre rebaraRešetkasti nosači se izrađuju od hladno vučene orebrene žice tehničke klase B500A, sledećih mehaničkih karakteristika:

– Konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2 = 500 N/mm2
– Odnos zatezne čvrstoće i konvencionalnog napona tečenja, Rm/Rp0,2 mora biti veći od 1,02 (za prečnike žice manje od 8 mm).
– Ukupno izduženje Agt pri najvećoj sili mora biti 1 %, (za prečnike žice manje od 8 mm).

Sila smicanja zavarenih spojeva u zavarenoj mreži:
Fw > 3,53 kN, za rešetkaste nosače sa šipkama prečnika 6 mm
Fw > 4,81 kN, za rešetkaste nosače sa šipkama prečnika 7 mm,

prema formuli: Fw > 0,25 × ReCh × ACh gde je ReCh napon tečenja šipke u rešetkastom nosaču, a ACh je poprečno-presečna površina uzdužne šipke na spoju u rešetkastom nosaču.

Zavarivost se utvrđuje dvema karakteristikama: 1) ugljeničnim ekvivalentom; 2) ograničenjem sadržaja određenih elemenata. Najveće vrednosti pojedinih elemenata koji ulaze u hemijski sastav čelika za armiranje betona i ugljenični ekvivalent ne smeju preći vrednosti date u Tabeli 2., a u skladu sa standardom SRPS EN 10080, tačka 7.1.2. Tabela 2. Hemijski sastav (% mase)Vrednost ugljeničnog ekvivalenta Ceq izračunava se prema formuli: Ceq= C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 gde je sadržaj hemijskih elemenata izražen u % mase.